OBNOVITELNÉ ZPRÁVY
 
Seminář „Energetická efektivnost v zemích střední a východní Evropy

Ve dnech 24.4.-25.4.2003 se v Paříži uskutečnil seminář “Energetická efektivnost ve střední a východní Evropě” uspořádaný DG TREN ve spolupráci s francouzským zahraničním obchodním centrem (CFCE). Účelem akce bylo oslovit rozhodující činitele v oblasti úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie v zemích střední a východní Evropy (dále jen SVE) různými přístupy k praktické i politické podpoře energetické efektivnosti.

Rekapitulace zásadních vystoupení

Asistent ředitele DG TREN EC L. Muschel se zabýval principy energetické politiky EU, mimo jiné i směrnicí o podpoře elektřiny z obnovitelných zdrojů, směrnicí o biopalivech v dopravě a směrnicí o energetické účinnosti v budovách. Jakkoli podpora využívání obnovitelných zdrojů energie patří k hlavním prioritám Evropské komise (EK), není v současnosti možné říci, jak bude vypadat jednotný systém EU podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů. Důvodem je, že národní systémy v řadě států EU vznikly teprve nedávno, nebo teprve vznikají a není tedy dostatek podkladů a dostatečně dlouhých časových řad pro jejich vyhodnocení. EK v současné době teprve začíná sbírat informace o těchto národních systémech a jejich hodnocení ještě nezačalo. Předpokládá se, že tyto analýzy budou probíhat nejméně do roku 2005.

S informací o mezinárodní spolupráci v oblasti efektivního využívání energie vystoupil G. Magnin, tajemník mezinárodní energetické asociace evropských municipalit (dnes má kolem 110 členů). Tato asociace se zaměřuje na úspory energie, obnovitelné zdroje energie a životní prostředí. Municipality mají v energetice specifické postavení, protože v sobě mohou spojovat funkce spotřebitele, výrobce, distributora, plánovače, motivátora a regulátora. Asociace zajišťuje informace (semináře, publikace, CD, webová stránka), pomáhá shánět financování na konkrétní projekty, organizuje školení.

Zajímavé údaje o úsporách energie a využívání obnovitelných zdrojů energie ve Slovinsku zazněly v přednášce F. Beravse. Energetická politika Slovinska z roku 1996 obsahuje mimo jiné následující cíle: ročně zvyšovat úspory energie o 2 %, v roce 2010 dosáhnout 12% podílu obnovitelných zdrojů v energetické bilanci, 10% podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a kogenerace (bez velkých vodních elektráren) a 12% podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů včetně velkých vodních elektráren (současný podíl je 3,6 %). Existuje řada podpůrných programů, například podpora úspor energie v budovách, podpora využívání obnovitelných zdrojů v domácnostech, podpora CZT na biomasu, investiční podpora výroby elektřiny ze solárních a větrných elektráren. Od března 2001 existují minimální sazby výkupních cen elektřiny z obnovitelných zdrojů (6,1 eurocent/kWh pro MVE do 1 MW, 7 eurocent/kWh pro kogeneraci na biomasu do 1 MW, 5,6 eurocent/kWh pro kogeneraci na fosilní paliva. Od roku 1996 existovala daň z CO2. Od 1. 1. 2003 existuje nová úprava – je zavedena daň ve výši 13 euro/tCO2, v případě dosažení stanovených podílů úspor energie, kogenerace, obnovitelných zdrojů je daň snížena.

Za mezinárodní eneretickou agenturu (dále jen IEA) vystoupil Emmanuel Bergasse, který je v této agentuře zodpovědný za střední a východní Evropu, pokud se týká pravidelných zpráv z oblasti energetiky, energetickou statistiku, doporučení pro místní energetické politiky apod. Bergasse zdůraznil zejména základní úlohu IEA (“dceřinné” organizace OECD), kterou je sběr zkušeností členských zemí (IEA) a přenos nejlepších zkušeností v rámci OECD, ale i v rámci nečlenských zemí (OECD, IEA). Podstatnou úlohou IEA je – v pozitivním smyslu – ovlivňovat rozhodovací procesy v oblasti energetiky v členských zemích ve smyslu vyšší energetické efektivnosti a udržitelného rozvoje. K víceméně nepřímému ovlivňování dochází zejména prostřednictvím zpracování pravidelných běžných a hloubkových zpráv o stavu a vývoji energetiky v jednotlivých členských zemích, doporučení pro místní vlády, přenosu zkušeností a technik při práci na výzkumných úkolech IEA apod. V současné době existuje v působnosti IEA 42 výzkumných, resp. technologických programů, které zahrnují prakticky všechny významné aspekty výroby a užití energie.

V části věnované naplňování cílů (akčních plánů) si E.Bergasse posteskl, že v některých zemích SVE – zejména jmenoval Českou republiku- je v místních energetických agenturách a na příslušných ministerstvech příliš málo pracovníků věnujících se otázkám energetické efektivnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie na to, aby bylo možno plnit nejen úkoly vyplývající z doporučení IEA, ale zejména úkolům plynoucím z implementace nové energetické legislativy a praktického dosahování vyšší energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů. Zatímco nizozemská agentura (NOVEM) zaměstnává 600 lidí – na celkový počet 16 mil. Obyvatel), či slovinská agentura, kde na 2 mil. Obyvatel připadá 40 pracovníků, v ČR je to pouze 20 zaměstnanců.

Ve zbývající části přednášky představil integrovaný přístup IEA k otázce energetické efektivnosti, který spočívá v:

  • Energetické politice a energetické legislativě
  • Akčním plánu zahrnujícím institucionální rámec a sektorové politiky
  • Propojení s ostatními politikami: s environmentální, územního plánování, místního rozvoje, sociální…

V závěru připomněl některé aktuální aktivity IEA, např. propagaci energeticky úsporných spotřebičů, workshop na téma udržitelného stavitelství či podzimní konferenci o dálkovém vytápění v zemích SVE, která se bude konat v Praze.

Velmi podnětnou se ukázala návštěva výzkumného centra pro stavební technologie CSTB (Centres Scientifique et Technique du Batiment). Toto centrum se dlouhodobě zabývá všemi aspekty stavebních technologií, materiálů, podmínek vnitřního prostředí v budovách, chování obyvatel budov apod. Kromě výzkumných prací se CSTB soustředí též na zkušebnictví a “spotřebitelské” testy stavebních prvků, např. oken, dveří, stavebních materiálů, jejichž výsledky mají sloužit pro lepší orientaci (nejen) příležitostných stavebníků na trhu. Jedno oddělení se zabývá též využití m obnovitelných zdrojů v budovách, zejména sluneční energie, a to jak pro ohřev vody a přitápění, tak i pro chlazení.

Centrum CSTB dále zpracovává v rámci programu SAVE detailní přehled stavu a vývoje energetiky budov v členských zemích EU (a částečně v některých kandidátských). Účelem této práce je pomoci nastartovat proces koordinace členských zemí EU při plnění úkolů vyplývajících ze směrnice o energetické účinnosti budov, která vejde v platnost 1.1.2004 a která členské země zavazuje k několika opatření, jež by měla být přijata v průběhu následujících tří let. CSTB se díky mezinárodním projektům stává z čistě francouzské instituce stává ústav s širokou mezinárodní působností, který je ochoten spolupracovat na příbuzné problematice v rámci nově přistupujících zemích. Počátkem této spolupráce by mohly být například nabízené stáže pro studenty příbuzných oborů.

Z celkem devíti bloků projektu je vhodné zmínit alespoň:

  • B1: procedura výpočtu energetické účinnosti budov v jednotlivých zemích,
  • B3: legislativní rámec,
  • B4: aplikovatelnost opatření na stávající budovy,
  • B6: nejlepší příklady.

Jednotlivé části výsledků projektu budou postupně uveřejňovány na www.enper.org.

V rámci semináře se také uskutečnila návštěva místní energetické agentury, která zabezpečuje základní energetické poradenství a koordinaci projektů pro 3 pařížské čtvrti s asi 160 tis. obyvateli. Tato agentura mimo jiné zrealizovala jeden z největších fotovoltaických systémů ve Francii. Systém má plochu 220 m2, je instalován na obytném domě s kancelářemi v pařížském okrsku Montreuil a vyrábí ročně asi 22 MWh elektřiny.

 

(29.04.2003)
IEA: Energy efficiency in economies in transition:, Workshop: Saving Electricity in a Hurry
 
 Archiv obnovitelné zprávy