LEGISLATIVA V ČR A V EVROPĚ VZHLEDEM K OZE

  Na této stránce naleznete podstatnou část z dokumentů - zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, usnesení vlády, státních politik a programů, které mají nějaký vztah k využívání obnovitelných zdrojů energie. Dokumenty jsou průběžně doplňovány a řazeny pokud možno chronologicky.
  Náměty a připomínky zasílejte na legislativa
.

 
Název + popispdfdoceng
  -   x x
Státní energetická politika ČR
Státní energetická politika ČR přijatá usnesením vlády č.50/2000 by měla představovat "základní dokument vyjadřující cíle v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje včetně ochrany životního prostředí". Skutečnost je ovšem taková, že se jedná o velmi neuspořádaný a nevyvážený dokument s těžištěm v silové a klasické energetice a velmi nejasně vyjadřující vztah k úsporám energie, energetické bezpečnosti a OZE. Zákon o hospodaření energií nově hovoří o Státní energetické koncepci, uvedená Státní energetická politika je tudíž touto koncepcí. V roce 2002 bude (měla by být) vydána aktualizovaná Státní energetická koncepce. Pokud její aktualizace bude stejného druhu, jako ta v rámci Střednědobé ekonomické a sociální politiky (viz následující dokument, kap. XIII.3), pak to bude akt prakticky bezvýznamný. (12.12.2002)
 
archiv