LEGISLATIVA V ČR A V EVROPĚ VZHLEDEM K OZE

  Na této stránce naleznete podstatnou část z dokumentů - zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, usnesení vlády, státních politik a programů, které mají nějaký vztah k využívání obnovitelných zdrojů energie. Dokumenty jsou průběžně doplňovány a řazeny pokud možno chronologicky.
  Náměty a připomínky zasílejte na legislativa
.

 
Energetická legislativa ČR   pdf     doc     eng  
  -   x  -  
Nařízení vlády č. 195/2001 Sb., ze dne 21.5.2001,
kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce. Toto nařízení je základní metodikou pro provádění územních energetických koncepcí. více... (12.12.2002)
  -   x  -  
Usnesení vlády č.1079/2001
které schvaluje Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů (dále jen Národní program) podle Hlavy III zákona o hospodaření energií. Národní program definuje cíle v oblasti úspor energie a využívání OZE pro období let 2002-2005. (12.12.2002)
x  -    -  
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu,
rou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách představuje další krok v naplňování zákona o hospodaření energií. více... (12.12.2002)
  -   x  -  
Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) č. 1/2003 ze dne 28. listopadu 2002
kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb. Toto cenové rozhodnutí, druhé v řadě, je výsledkem dlouhodobé snahy o docílení systematické podpory o podporu výroba energie prostřednictvím OZE. více... (12.12.2002)
  -   x  -  
Státní program na podporu úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie
Zde je k dispozici část B Státního programu, tj. přílohy II Směrnice o poskytování prostředků MZP ze Státního fondu životního prostředí ČR. Programy části A - Česká energetická agentura. (12.12.2002)
x  -   x
Zákon č. 406/2000 Sb.
 o hospodaření energií je nejdůležitější novou zákonnou normou v oblasti nakládání s energií. Vzhledem k tomu, že zákon nemá svého předchůdce, existuje mnoho problémů, které zbývá v rámci tohoto zákona vyřešit více... (12.12.2002)
x  -    -  
Vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu (částka 82/2001 Sbírky zákonů)
 Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu,kterou se stanoví podrobnosti pro přípravu a uskutečňování kombinované výroby elektřiny a tepla.
  Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu.
  Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví vymezení zdrojů energie, které budou hodnoceny jako obnovitelné.
  Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh. (12.12.2002)
  -   x  -  
Pravidla pro projekty společné realizace - Joint Implementation (JI)
(12.12.2002)
  -   x  -  
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu
o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla. Touto vyhláškou je definován způsob a proces výkupu elektrické energie z OZE.
(12.12.2002)
  -   x  -  
Střednědobá koncepce sociálního a ekonomického rozvoje
Aktualizovaná verze k 31.12.2002. (12.12.2002)
  -   x x
Státní energetická politika ČR
Státní energetická politika ČR přijatá usnesením vlády č.50/2000 by měla představovat "základní dokument vyjadřující cíle v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje včetně ochrany životního prostředí". více... (12.12.2002)
x  -   x
Zákon č. 458/2000 Sb.
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) představuje významný legislativní krok směrem k liberalizaci trhu s energií více... (12.12.2002)
 
Ostatní související   pdf     doc     eng  
  -   x  -  
Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře
Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře je v případě využívání obnovitelných zdrojů energie velmi důležitou právní normou. více... (03.12.2002)
  -   x  -  
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
(03.12.2002)
  -   x  -  
Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR
Státní program EVVO jako každá státní politika či program může dát jen základní rámec tomu, co by v praxi mohlo někdy v budoucnu dojít naplnění. více... (03.12.2002)
  -   x  -  
Zákon o ochraně hospodářské soutěže
(03.12.2002)
 
Zahraniční předpisy a programy   pdf     doc     eng  
  -    -    -  
Legislativa Evropské unie
(12.12.2002)
  -   x x
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/91/ES o energetické náročnosti budov
DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2002 on the energy performance of buildings (2002/91/EC) (25.05.2003)
x x  -  
Zákon pro upřednostňování obnovitelných energií - SRN, zákon "EEG"
(12.12.2002)
x  -    -  
Směrnice o podpoře elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu EU
(12.12.2002)
 
archiv